Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Boor en Zaagbedrijf Thomassen gevestigd te Barneveld

 

Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Thomassen Boor en Zaagbedrijf, verder te noemen opdrachtnemer, met een derde, verder opdrachtgever genaamd, gesloten overeenkomsten dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtgever gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.

1.2 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijzen

Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.

Ingeval er ter zake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

De ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende salarissen, materiaal- en grondstofprijzen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Indien zich na de datum van aanbieding een verhoging of verlaging in een of meerdere der kostenfactoren voordoet, is opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, althans na drie maanden, welke wijziging door opdrachtnemer kan worden verrekend.

Alle bij de aanbiedingen verstrekte tekeningen en (technische) gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder zijn toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.6 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door opdrachtnemer ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden opdrachtnemer niet, dan na schriftelijke bevestiging.

2.7 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel andere gegevens, geven een algemene voorstelling van door opdrachtnemer gevoerde artikelen/diensten en kunnen nimmer als een garantie gelden.

Levering en levertijd

Alle door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren diensten worden uitgevoerd naar beste kunnen en weten. Opdrachtgever is immer gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de door haar voor de uitvoering van de opdracht nodig geachte werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtnemer wordt geacht te hebben geleverd, zodra naar haar oordeel de door opdrachtgever verstrekte opdracht is voltooid, dan wel de diensten zijn geleverd en door haar daarvan van mededeling aan opdrachtgever is gedaan. 3.3. Alle zaken reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 B.W. en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van het transportmiddel en opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

3.4 Een na uitvoering verstrekt document (werkbon) wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij opdrachtgever eventuele bezwaren direct en ter plaatse schriftelijk kenbaar maakt aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de zaken bij voltooiing op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

3.5 Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, docht bij overschrijding daarvan, dienst opdrachtgever immer een termijn te gunnen om alsnog te leveren c.q. te presteren. Voor door opdrachtnemer te leveren diensten en zaken wordt slechts geacht een fatale termijn te zijn overeengekomen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer zicht te beroepen op overmacht.

De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezig zijn de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting is de opdrachtnemer gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld - zonder rechtelijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat hij tot enige schadeloosstelling is gehouden.

Opdrachtgever heeft niet het recht geleverde zaken aan de opdrachtnemer te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming.

Omvang van het werk en voorzieningen

4.1 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.

4.2 De opdrachtnemer heeft het recht kosten welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

Wanneer de uitvoering van de opdracht door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.

Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

De opdrachtgever zal zorg dragen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, Hinderwetvergunningen e.d. welke nodig zijn voor de uitvoering der werkzaamheden.

De kosten van verwerking van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

De in, op en boven de bodem aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van de opdrachtnemer ontstaat en/of stagnatie bij de productie optreedt, dan zullen de kosten hiervan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Overmacht

Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, gelden voor de partij als overmacht.

Ingeval van overmacht is opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht geldt de overeenkomst als van rechtswege ontbonden, doch in zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan opdrachtnemer te voldoen.

Betaling

6.1 Betaling van door opdrachtnemer geleverde diensten en zaken dient te geschieden binnen de door opdrachtnemer aangeduide termijn op haar factuur.

In ieder geval dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningen, dan wel in contanten ten kantore van de opdrachtnemer. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van andersluidende dwingende wetsbepaling.

Schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par. 7.1, verkeert opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar.

Tevens is de opdrachtgever alsdan aan opdrachtnemer verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke opdrachtnemer moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken.

buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven der vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van 50 euro. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.

6.3 Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is opdrachtnemer gerechtigd - ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - reeds geleverde zaken terug te nemen, en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

6.4 Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere diensten te leveren, dan wel verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

VII Aansprakelijkheid

7.1 Mededelingen zijdens opdrachtnemer betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van zaken binden opdrachtnemer eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken.

Uitvoering van opdracht zijdens opdrachtnemer geschieden te allen tijden naar beste kunnen en weten. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Ingeval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel tot datgene waarop conform de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer rechten geldend kunnen worden gemaakt. Opdrachtnemer dient immer de gelegenheid te worden gegeven alsnog naar behoren te presteren.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden, indien dit een gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders. Indien opdrachtnemer alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen.

7.3 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schild.

7.4 Mochten op door opdrachtnemer gevoerde zaken door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze zaken niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder kunnen gaan dan de aanspraken welke opdrachtnemer jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid welke op opdrachtnemer jegens derden zou kunnen rusten ter zake door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten.

7.6 Door opdrachtnemer geleverde zaken zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest docht zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.7 Ter zake van dosering en toepassing door de opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch ter zake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.

7.8 Ingeval door opdrachtnemer geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dienst opdrachtgever opdrachtnemer te rallen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Opdrachtnemer is in geen geval tot meer gehouden, dan tot nieuwe levering, dan wel tot vergoeding van heen schade welke nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag.

7.9 Voor schade aan leidingen in de beton, die zijn geraakt bij het uitvoeren van boor- en zaagwerkzaamheden met diamantgereedschap, is d eopdrachtnemer niet verantwoordelijk. De locaties dienen afgetekend te zijn en tevoren gecontroleerd op mogelijke leidingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het raadplegen van tekeningen en leidingkaarten, en dient opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. 

Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Oplevering

De opdrachtgever is gehouden voor of bij oplevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Voorts is de opdrachtgever gehouden om de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, indien het tegendeel blijkt.

De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik het doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Annulering

Indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle lopende opdrachten of orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

Ingeval opdrachtgever aan verstrekte opdracht of order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft opdrachtnemer naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde zaken en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade interest en gederfde winst.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, tussen opdrachtnemer en derden tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort opdrachtnemer is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

W. Thomassen en W.J. Thomassen

Gebruik cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord